Met het bezoeken en gebruikmaken van deze website stemt u in met de informatie zoals deze
in de disclaimer beschikbaar is gesteld.

Algemeen
Het is altijd mogelijk om zonder dat u persoonlijke informatie verstrekt vrijblijvend onze
website te bezoeken. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin er informatie benodigd
is. Bijvoorbeeld om met u als bezoeker van onze website te communiceren of indien u actie
onderneemt, waarbij het nodig is om persoonlijke gegevens door te geven om de actie door te
kunnen voeren. Er wordt bepaalde informatie van onze bezoekers door ons gebruikt om
bijvoorbeeld verbeteringen aan te brengen. Informatie waar het hier omgaat, betreft onder
meer het aantal bezoekers dat onze website bezoekt. Of via welke website u bij ons terecht
bent gekomen en via welke provider er toegang geboden wordt. De resultaten zijn algemeen
en niet te herleiden naar een individueel persoon. Indien er door ons gegevens worden
verzameld, stellen wij deze nimmer aan derden ter beschikking met uitzondering van
eventuele wettelijke verplichtingen. Het is altijd mogelijk om bij ons een verzoek in te dienen
om gegevens van de eigen persoon te laten verwijderen.

Aansprakelijkheid uitgesloten
De informatie die op deze website beschikbaar is voor bezoekers is uitsluitend voor
persoonlijk gebruik bedoeld. Er zijn op geen enkel vlak rechten te ontlenen aan enig content
van deze website. Wij streven naar een nauwkeurige weergave van informatie, maar
typefouten zijn voorbehouden net als dat er wijzigingen mogelijk zijn. Wij aanvaarden op
geen enkele wijze enige vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van schade die mogelijk
ontstaat als gevolg van het bezoeken van deze website. Evenmin is er sprake van het
aanvaarden van enige vorm van verantwoordelijkheid van schade die indirect of direct
geleden wordt naar aanleiding van informatie op deze website.

Wijzigingen
Deze website voorziet in informatie die zo nauwkeurig mogelijk tot stand komt. Op enig
moment is het mogelijk dat er zich wijzigingen voordoen in de informatie of andere vorm van
content op deze website. Indien er sprake is van het optreden van een verandering op deze
website voeren wij deze wijziging door zonder dat er sprake is van een vooraankondiging van
de aanpassing. Indien de informatie tijdelijk niet beschikbaar is, aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid voor enig gevolg van deze niet-beschikbaarheid.
Intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten
De auteursrechten van alle content op deze website behoort toe tot de eigenaren van deze
website en er mag dan ook geen enige vorm van content door bezoekers van deze website
worden gebruikt, gekopieerd of verspreid zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is
verleend.